ល្មុត

Sold by: សួន ភូមិបៃតង


Description

ល្មុតមានរសជាផ្អែមហើយអាចយកទៅទុកនៅខាងក្រៅបាន៣ថ្ងៃនិងទុកក្នុងទូរទឹកកកបាន៥ថ្ងៃបន្ថែមទៀត។ហើយវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលវាកាន់តែទុំ។

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location
Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

Payment Methods

Wing (វីង)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)More products from this store


Updated on: 2020-03-26 00:17:51


You may also like..