ឳឡឹកសាច់លឿង (លក់ដុំ)

Sold by: ពិភពបន្លែផ្លែឈើមណ្ឌលគីរី


Description

ឳឡឹកសាច់លឿងធម្មជាតិ ពីមណ្ឌលគិរី។

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location
Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree។

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)More products from this store


Updated on: 2019-03-31 08:12:48


You may also like..