ណែមJUMBO

Sold by: ណែមJUMBO ស្នាដៃកូនខ្មែរ


Description

ណែមJUMBOយើងខ្ញុំមាន2រស់ជាតិគឺ រស់ជាតិត្រីសុទ្ធនឹងត្រីលាយស្បែកជ្រូក
1kg មាន5ដុំ(មួយដុំ2ខាំ)
1kg=50000រៀល
1ដុំ=11000រៀល
ណែមJUMBOយើងខ្ញុំមានការយកទៅពិនិត្យនៅក្រសួងសុខាភិបាលរួចហើយដោយមិនមានប្រើជាតិប៉ូរាក់ដែរអាចរក្សាណែមទុកបានយូរឺដាក់សារជាតិគីមីអី្វឡើយគឺមានអនាម័យខ្ពស់យ៉ាងពិតប្រាកដ៏ជាពិសេសគឺរស់ជាតិឆ្ងាញ់កប់ម៉ង

Sale Location


Delivery Options

Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: ម៉ូតូដឹកគិតសេវាដឹកទៅតាមទីតាំងជិតរឺ ឆ្ងាយ បើនៅតាមខេត្តគិតសេវាថ្លៃផ្ញើតាមឡាន

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)More products from this store


Updated on: 2020-03-26 00:16:33


You may also like..