សួន ភូមិបៃតង

Phnom Penh, Saensokh Khan | Opened since: December 2018
Favorite     
Store's owner:
Green village garden 

15 result(s)Sort by:
14% OFF
ស្ពៃក្ដោប

៛ 6,000 /Kg ៛ 7,000 (Not available)
14% OFF
ស្វាយកែវរមៀត

៛ 3,000 /Kg ៛ 3,500 (Not available)
ចេក

៛ 3,000 /Kg (Not available)
20% OFF
ពុទ្រា

៛ 8,000 /Kg ៛ 10,000 (Not available)
10% OFF
ផាសិន

៛ 9,000 /Kg ៛ 10,000 (Not available)
7% OFF
មាន់ស្រែ

៛ 28,000 /Kg ៛ 30,000 (Not available)
20% OFF
ស្ពៃបូកគោ

៛ 8,000 /Kg ៛ 10,000 (Not available)