កសិដ្ថានភក្ដី

Kampong Cham, Chamkar Leu | Opened since: April 2018
Favorite     
Store's owner:
Chhan Pheakdey 

4 result(s)Sort by:
សណ្ដែក​គួរ

Out of stock (Not available)
ត្រសក់ខ្មែរ

៛ 3,000 /Kg (Not available)
ស្វាយកែវចិន

៛ 3,000 /Kg (Not available)
ផ្លែ​ត្របវែង

Out of stock (Not available)