បង្កងទឹកសាប

លក់​ដោយ: ហាងលក់បង្កងមេកុងស្រស់


ពិពណ៌នា

បង្កងទឹកសាប

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ភ្នំពេញ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: Free delivery in Toul kork area

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-04-26 01:05:45


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ផ្អកជូរ

កសិម៉ាត
៛ 1,800 /គីឡូ (មិនមាន)