ព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់

លេខទូរស័ព្ទ
អាសយ​ដ្ឋានអុីមែល

Thou Marady

រតនគិរី · សមាជិកតាំងពី July 2018

អំពី​ខ្ញុំ

ផ្លែឈើធម្មជាតិពីចំការ DyDy ផ្ទាល់មកពីខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូយ៉ាដាវ